Yonne Lautre

« L’Appel des Résistants » par un collectif de résistants et combattants de la France libre

lundi 1er décembre 2014 par Yonne Lautre

Appel à la commémoration du 60e anniversaire du Programme du Conseil national de la Résistance du 15 mars 1944

L’Appel des Résistants

Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Daniel Cordier, Philippe Dechartre, Georges Guingouin, Stéphane Hessel, Maurice Kriegel-Valrimont,Lise London, Georges Séguy, Germaine Tillion, Jean-Pierre Vernant, Maurice Voutey.

Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la Libération, nous, vétérans des mouvements de Résistance et des forces combattantes de la France Libre (1940-1945), appelons les jeunes générations à faire vivre et à transmettre l’héritage de la Résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle.

Soixante ans plus tard, le nazisme est vaincu, grâce au sacrifice de nos frères et soeurs de la Résistance et des nations unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n’a pas totalement disparu et notre colère contre l’injustice est toujours intacte.

Nous appelons, en conscience, à célébrer l’actualité de la Résistance, non pas au profit de causes partisanes ou instrumentalisées par un quelconque enjeu de pouvoir, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont d’accomplir trois gestes humanistes et profondément politiques au sens vrai du terme, pour que la flamme de la Résistance ne s’éteigne jamais :

Nous appelons d’abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, les exploités, les humiliés, à célébrer ensemble l’anniversaire du programme du Conseil national de la Résistance (C.N.R.) adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944 :

Sécurité sociale et retraites généralisées,

contrôle des « féodalités économiques »,

droit à la culture et à l’éducation pour tous,

presse délivrée de l’argent et de la corruption,

lois sociales ouvrières et agricoles, etc.

Comment peut-il manquer aujourd’hui de l’argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la Libération, période où l’Europe était ruinée ?

Les responsables politiques, économiques,
intellectuels et l’ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l’actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie.

Nous appelons ensuite les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la Résistance à dépasser les enjeux sectoriels, et à se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et des conflits sociaux, et non plus seulement à leurs conséquences, à définir ensemble un nouveau « Programme de Résistance » pour notre siècle, sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l’intolérance et de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales.

Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques, à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l’amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous.

Nous n’acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la Résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944.

Plus que jamais, à ceux et celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection :

« Créer, c’est résister. Résister, c’est créer ».

Signataires :

Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Daniel Cordier, Philippe Dechartre, Georges Guingouin, Stéphane Hessel, Maurice Kriegel-Valrimont, Lise London, Georges Séguy, Germaine Tillion, Jean-Pierre Vernant, Maurice Voutey.

Appel des Résistants (08.03.2004) EN ESPERANTO

Traduit par Georges-Henri Clopeau

Introduction de G.-H. Clopeau.


Pri franca evento kiu koncernas la tutan nunan mondon :
Dum la monda milito (1940-45 ), en Francio okupita de la nazia
armeo, civitanoj organizis Rezistadon. Dume, ili revis pri la paca humana
socio, kiun ili volis starigi post la liberado. Tiel,la « Nacia Konsilantaro
de la Rezistado » verkis kaj publikigis, la 15an de marto 1944, programon,
kiu inspiris la konstitucion de la kvara respubliko kaj ankau la « 
Universala Deklaracio pri la Humanaj Rajtoj ».
Post la milito, dum kelkaj jaroj (20 ?,30 ?), la sekureco (pri
sano, laboro, maljuneco), la « egaleco de la sancoj », la respekto de la
Humanaj Rajtoj, multe kreskadis. Kaj la konduto de la evoluitaj landoj
rilate al la « tria mondo » iom plibonigis.
Sed nun, ni vidas tiujn plibonajojn faligitaj de la mekanismo de
la « libera konkurenco ». Kelkaj Rezistanoj, kiuj ankorau vivas, decidis dum
marto 2004 alvoki al rememoro de la idealo kiu venkis la naziismon.
Estus dezirinde ke tiun alvokon la tuta mondo audu. Sed
kompreneble, la « amaskomunikiloj kiuj sin vendas » ne deziras gin dissendi.
Nur vi, esperantistoj, povas traduki gin al via propra landa lingvo, kaj se
vi guas efikajn rilatojn, konatigi gin al plej multe da homoj kiel eble

Dankeme :

Georges-Henri Clopeau


Jen tiu alvoko :

Tiam kiam ni vidas kontestita la bazon de la socialaj konkeroj de la « 
Liberado », ni, veteranoj de la Rezistado kaj de la batalantaj fortoj de la
« Libera Francio » (1940-1945), alvokas la junajn generaciojn por vivigi kaj
transdoni la Rezistadan heredon kaj giaj ciam nunajn idealojn pri ekonomika,
sociala, kaj kultura démokratio.

Poste 60 jaroj, la naziismo estas venkita, dank’al la ofero de niaj gefratoj
en Rezistado kaj de la unuigitaj nacioj kontrau la fasisma barbareco. Sed
tiu minaco ne tute malaperis kaj nia kolero kontrau maljusteco ciam same
estadas.

Ni, konscience, alvokas glori la nunecon de la Rezistado, ne por helpi al
aferoj partizanaj au instrumentigitaj de iu potenca vetajo, sed por proponi
al ontaj generacioj plenumi tri agojn humanistajn kaj funde politikajn (lau
la prava signifo de tiu vorto), por ke la flamo de la Rezistado neniam
forpasos.

Ni unue alvokas la edukistojn, la sociajn movadojn, la publikajn komunumojn,
la kreantojn, la civitanojn, la ekspluatitojn, la humiligitojn, kunigante
glori la naskigtagon de la « Programo de la Nacia Konsilantaro de la
Rezistado », adoptita en kaseco la 15an de marto 1944 : Sociala sekureco,
emerita pensio por ciuj, kontrolo de la ekonomikaj feudoj, rajto por ciu al
kulturo kaj edukado, gazetaro liberigita de mono kaj koruptado, socialaj
legoj por laboristoj kaj terkulturistoj, k.t.p..Kiel eblas, ke hodiau mankas
mono por konservi kaj pliampleksi tiujn sociajn konkerojn, kvankam la
produktado da ricajoj multe grandigis de post la Liberado, periodo kiam
Europo estis ruinigita ? La politikaj, ekonomikaj, intelektaj respondeculoj
devas nek demisii nek lasi sin impresita de la internacia diktaturo de la
financaj marketoj, kiuj minacas pacon kaj demokration.

Ni due alvokas movadojn, partiojn, asociojn, instituciojn kaj sindikatojn,
heredantajn de la Rezistado, preterpasi la fakajn defiojn, kaj unue sin
dedici al la politikaj kialoj de la maljustajoj kaj de la sociaj bataloj
(kaj ne nur al iliaj konsekvencoj), kunigite difini novan « Programo de
Rezistado » por nia jarcento, neforgesante ke fasismo ciam sin nutras de
rasismo, de maltoleremo, kaj de milito, kiuj vice sin nutras de la socia
majusteco

Fine ni alvokas la infanojn, la gejunulojn, la gepatrojn, la geedukistojn,
la publikajn instancojn, al vera paca ribelo kontrau amaskomunikiloj kiuj
proponas al nia junularo kiel nuran horizonton la merkatan konsumadon, la
malestimon al la pli malfortaj kaj al la kulturo, la disvastigantan amnezion
kaj la konkurencon de ciuj kontrau ciuj. Ni ne akceptas ke la pli gravaj
medioj estu nun kontrolitaj de privataj interesoj, kontraue al la « programo
de la Nacia Konsilantaro de la Resistado » kaj al la dekretoj pri gazetaro
de 1944.

Pli ol ciam, al ciuj kiuj konstuos la komencantan jarcenton, ni volas diri,
kun nia kareco : « Krei estas rezisti, rezisti estas krei »

Subskribis : Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Daniel Cordier,
Philippe Dechartre, Georges Guingouin, Stephane Hessel, Maurice
Kriegel-Valrimont, Lise London, Georges Seguy, Germaine Tillon, Jean-Pierre
Vernant, Maurice Voutey.

Appel des Résistants (08.03.2004) EN LANGUE ESPAGNOLE
Traduit par Madame Susana Merino (Argentine) avec Luc Douillard

Introduction de S. Merino.

Introducción :
En ocasión de cumplirse los 60 años del (Llamado) PROGRAMA a la Resistencia
proclamado en 1944 por el Consejo Nacional de la Resistencia, cuando
Francia se hallaba aún ocupada por el ejército nazi, ATTAC-Francia tuvo la
iniciativa de conmemorar este trascendente Llamado convocando a los más
desatacados e ilustres sobrevivientes de aquella gesta. Este importante
acontecimiento tuvo lugar durante una reunión de ATTAC en Nanterre, el 13 y
14 de mayo próximo pasados. En dicha oportunidad los convocados firmaron un
nuevo llamado cuyo texto, dado a conocer en una conferencia de prensa el 8
de mayo, se incluye a continuación.


Llamado de la Resistencia del 8 de marzo de 2004

Llamado a conmemorar el Sexagésimo aniversario del Programa del Consejo
Nacional de la Resistencia del 15 de marzo de 1944.

Cuando actualmente vemos abandonar las conquistas sociales de la Liberación,
los veteranos de los movimientos de Resistencia y de las fuerzas
combatientes de Francia Libre (1940-1945) convocamos a las jóvenes
generaciones a vivir y a transmitir la herencia y los ideales siempre
actuales de la democracia económica, social y cultural.

Sesenta años más tarde, el nazismo está vencido, gracias al sacrificio de
nuestros hermanos y hermanas de la Resistencia y de las naciones unidas
contra la barbarie fascista. Su amenaza sin embargo, no ha desaparecido
totalmente y nuestra indignación contra la injusticia se mantiene intacta.

Convocamos, ardientemente, a conmemorar la actualidad de la Resistencia, no
en provecho de las causas partisanas o de su instrumentalización por las
apuestas del poder, sino para proponerles a las generaciones futuras cumplir
con tres gestos humanitarios y profundamente políticos en el verdadero
sentido de este término, para que la llama de la Resistencia no se extinga
nunca :

Convocamos en primer lugar a los educadores, a los movimientos sociales a
las colectividades públicas, a los artistas, a los ciudadanos, a los
explotados, a los humillados a conmemorar juntos el aniversario del Programa
del Consejo Nacional de la Resistencia (C.N.R.) aprobado en la
clandestinidad el 15 de marzo de 1944 : seguridad social y pensiones,
« control de los feudos económicos », el derecho a la educación y a la
cultura, una prensa independiente del dinero y de la corrupción, leyes
sociales obreras y agrícolas, etc. para todos.¿Cómo es posible que hoy en
día no haya recursos para mantener y ampliar estas conquistas sociales,
cuando, desde la Liberación, en una época en que Europa estaba arruinada, se
ha producido un considerable aumento de la riqueza ?. Los responsables
políticos, económicos e intelectuales y el conjunto de la sociedad no deben
dejarse impresionar por la actual dictadura internacional de los mercados
financieros que amenazan a la paz y a la democracia.

Convocamos además a los movimientos, a los partidos, a las asociaciones, a
las instituciones y a los sindicatos herederos de la Resistencia a superar
sus luchas sectoriales y a consagrarse prioritariamente a las causas
políticas relacionadas con las injusticias y los conflictos sociales y no
solamente a sus consecuencias, a diseñar juntos un nuevo "Programa de
Resistencia" para nuestro siglo, conscientes de que el fascismo se nutre
siempre de racismo, de intolerancia y de guerra a los que también
alimentan las injusticias sociales.

Convocamos también a los niños, los jóvenes, los padres, los ancianos y los
abuelos, a los educadores, a las autoridades a emprender una verdadera y
pacífica insurrección contra los medios masivos de comunicación de masas que
no proponen a nuestra juventud otro horizonte que el del consumo masivo, el
desprecio por los más débiles y por la cultura, una amnesia generalizada y
una competencia a ultranza de todos contra todos. No aceptamos desde ahora
en adelante que los principales medios estén controlados por los intereses
privados, contrariamente a lo que establece el programa del Consejo Nacional
de la Resistencia y las ordenanzas sobre la prensa de 1944.

Hoy, más que nunca, queremos decirles con afecto a quienes construirán el
siglo que apenas comienza : « Crear es resistir. Resistir es crear ».

Firmado : Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Daniel Cordier,
Philippe Dechartre, Georges Guingouin, Stéphane Hessel, Maurice
Kriegel-Valrimont, Lise London, Georges Séguy, Germaine Tillion, Jean-Pierre
Vernant, Maurice Voutey.


forum

Accueil | Contact | Plan du site | | Statistiques du site | Visiteurs : 7278 / 7283480

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site En savoir plus sur ce Monde qui se réchauffe, se dérègle (...)  Suivre la vie du site Histoire (s)  Suivre la vie du site Première moitié du XX° siècle  Suivre la vie du site 1939-1950   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 3.2.15 + AHUNTSIC

Creative Commons License